Αρχές λειτουργίας

Αρχές Λειτουργίας Ελληνικού Κόμβου MyData 

Σκοπός και κύριες λειτουργίες του κόμβου

Η αποστολή του Ελληνικού κόμβου  MyData είναι να ευαισθητοποιήσει ενδιαφερόμενους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τα οφέλη μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στα προσωπικά δεδομένα και να τους βοηθήσει να συνδιαμορφώσουν μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή κοινωνία για όλους.   Επιπλέον, ο Ελληνικός κόμβος MyData στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών παραγωγής αξίας μέσα από την πλήρη αξιοποίηση της τοπικής, επιχειρηματικής, νομικής, τεχνολογικής και κοινωνικής στοίβα του MyData. 

Ρόλοι και αρμοδιότητες των συντονιστών του κόμβου

Ο διευθυντής της ΕΕΛΛΑΚ είναι ο κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας με το MyData Global. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση συναντήσεων, την καταγραφή των ηλεκτρονικών συναντήσεων, τη σύνταξη των πρακτικών όταν χρειάζεται και τη διανομή πληροφοριών στα μέλη του κόμβου, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Λήψη αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κόμβου γίνεται συναινετικά.

Συμμετοχή

Τα μέλη του κόμβου ενθαρρύνονται τακτικά να συμμετέχουν στη λειτουργία του, προτείνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που εξυπηρετούν τον σκοπό της δημόσιας ευαισθητοποίησης σχετικά  με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα προσωπικά δεδομένα

Συγκεκριμένα, τα μέλη του κόμβου καλούνται να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες όπως ημέρες ενημέρωσης, εργαστήρια, συνεδρίες συνδημιουργίας και εργαστήρια πολιτικής.

 Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέα μέλη θα παραμένει πάντα ανοιχτή στη διεύθυνση mydata.ellak.gr 

Διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη

Ο κόμβος καλωσορίζει τη συμμετοχή ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης.

Διαχείριση εγγράφων

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του τοπικού κόμβου είναι δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στο ιστολόγιο mydata.ellak.gr. Η κοινή χρήση αρχείων, τα συνεργατικά έγγραφα, η άμεση συνομιλία και οι δυνατότητες ηλεκτρονικών συναντήσεων παρέχονται στα μέλη μέσω του Next Cloud της ΕΕΛΛΑΚ.